Obecné zastupiteľstvo

Zasadacia miestnosť Obecného úradu


Starosta obce :

Ing. Anna Mičianová

Zástupca starostu:
František Hruška

 poslanci obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 - 2022

Ing. Ján Garbier
František Hruška
PhDr. Marián Hutyra
Ing. Mariana Janáčiková
Vladimír Kohút
Ľubomír Mičian  - mandát ukončený 14,.01.2021
Peter Bača        - od 18. 01. 2021
Bc.Viera Štefanková
Ing. Jozef Turianik
Ing. Marián Turianik
kontrolór obce
Ing. Stanislav Jančiga do 28.02.2021
Mgr. Lucia Gavláková : 01.03.2021

Komisie obecného zastupiteľstva:

Komisia podľa zákona 357/2004 Z. z. ústavný zákon  o ochrane verejného záujmu  pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov :

Predseda komisie : Ing. Jozef Turianik

členovia komisie :

František Hruška

PhDr. Marián Hutyra

Vladimír Kohút

Ing. Mariana Janáčiková

Finančná komisia:

Predseda komisie : Ing. Ján Garbier

členovia komisie :

Ing. Mariana Janáčiková

PhDr. Marián Hutyra

Sociálna komisia:

Predseda komisie: Bc. Viera Štefanková

členovia komisie :

Janka Žáková

Zuzana Garbierová

Komisia športu a kultúry:

Predseda komisie : Ľubomír Mičian  - do 14.01.2021

                                Peter Bača - od 18.01.2021

členovia komisie :

Ing. Štefan Hulka, Gabriela Klabníková od 30.03.2021

Pavol Mičian 

Stavebná komisia a verejného poriadku:

Predseda komisie: Ing. Jozef Turianik

členovia komisie : 

Ing. Miroslav Bičanovský

Zuzana Urbanková

Komisia životného prostredia:

Predseda komisie : Ing. Marián Turianik

členovia komisie: 

František Hruška

Ľubomír Mičian - do 14.01.2021

Peter Bača od 18. 01.2021

Komisia pre vybavovanie sťažností:

Ing. Ján Garbier

Ing. Jozef Turianik

Bc. Viera Štefanková

Komisia na vyriešenie k. ú. Rudinka, ktoré spravuje obec Rudina :

Predseda komisie : František Hruška

členovia komisie: 

Ing. Ján Garbier

Ing. Jozef Turianik

PhDr. Marián Hutyra

Ľubomír Mičian -  do 14.01.2021

Komisia na otváranie obálok a posudzovania splnenia podmienok - voľba hlavného kontrolóra obce : 

Predseda komisie  : PhDr. Marián Hutyra

členovia komisie: 

Ing. Ján Garbier

Ing. Jozef Turianik