Základná škola

   

 Personálne zabezpečenie školy: 

 • Riaditeľ školy     : Mgr. Silvia Ďurcová
 • Zástupca riaditeľa : Mgr. Katarína Ďuranová 
 • Výchovný poradca : Mgr. Katarína Ďuranová

Gremiálna rada školy

 • Riaditeľ školy                      :   Mgr. Silvia Ďurcová
 • Zástupca riaditeľa                  :   Mgr. Katarína Ďuranová
 • Výchovnný poradca                :   Mgr. Katarína Ďuranová
 • Vedúca metodického združenia:   Mgr. Erika Hlavatá
 • Vedúca predmetovej komisie   :   Mgr. Oľga Hoštáková
 • Vedúca predmetovej komisie   :   Ing. Jana Špiriaková
 • Vedúca predmetovej komisie   :   Mgr. Stanislava Mrenková
 • Vedúci predmetovej komisie    :   Mgr. Peter Franc
 • Špeciálny pedagóg                  :   Mgr. Daniela Škultétyová
 • Asistent učiteľa                       :   Mgr. Michaela Tlelková

 Členstvo v metodických orgánoch

Metodické združenie 

 • Vedúca metodického združenia : Mgr. Erika Hlavatá 

Predmetová komisia jazykov - Predmety : SJ, ANJ, RUJ

 • Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Soňa Čuláková

Predmetová komisia Matematika a práca s inf.

 • Vedúca predmetovej komisie: Ing. Jana Špiriaková

Predmetová komisia Človek a príroda

 • Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Stanislava Mrenková

Predmetová komisia Človek a spoločnosť

 • Vedúci predmetovej komisie: Mgr. Peter Franc

Predmetová komisia výchovných predmetov

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Alena Vnuková

Triedníctvo : 

1.A              Mgr. Erika Hlavatá                          12 žiakov

1.B              Mgr. Elena Vnuková                        11 žiakov

2. trieda      Mgr. Jana Poniščjaková                 21 žiakov

3. trieda      Mgr. Sláva Pečalková                     20 žiakov

4. trieda      Mgr. Nikola Vojtková                     13 žiakov

5. trieda      Ing. Jana Špiriaková                     13 žiakov 

6. trieda      Mgr. Stanislava Mrenková            21 žiakov

7. trieda      Mgr. Daniela Škuttétyová             22 žiakov

8. trieda      Mgr. Oľga Hoštáková                   16 žiakov

9. trieda      Mgr. Peter Franc                          17 žiakov


Netriedny učitelia : 

Jozef Zipser, Mgr. Soňa Čuláková, Mgr. Michaela Tlelková - asistent učiteľa, Mgr. Henieta Sršňová

Náboženská výchova

 • katolícka    : Mgr. Peter Králik
 • evanjelická : Mgr. Oľga Kaňuchová

Školský klub detí: 

 • 1. odd. - Mgr. Anna Pečalková
 • 2. odd. - Dáša Thótová

Koordinátori

Environmentálna výchova: Mgr. Anna Pečalková

Šk. koordinátor vo výchove  a vzdelávaní - preventista: Mgr. Michaela Tlelková

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Sláva Pečalková

Finančná gramotvosť: Ing. Jana Špiriaková

Šk. špecialista vo výchove a vzdelávaní - knižničné služby: Mgr. Jana Poniščjaková

Šk. koordinátor vo výchove a vzdelávaní - koordinátor prierezové témy ŠkVP: Ing. Jana Špiriaková

 

 Nepedagogický zamestnanci : 

 • Vedúca školskej jedálne: Andrea Dírerová
 • Kuchárky: Mária Zradulová, Dominika Jendrišáková, Zuzana Špirková

 

 • Školník:  Vladimír Pečalka
 • Upratovačky: Oľga Bajánková, Jarmila Marčišová  

 

Programy a krúžky

Základná škola v Rudine

Novinkou školského roku 2008-2009 bolo zavedenie nového vzdelávacieho programu, ktorý je zameraný na posilnenie výučby cudzích jazykov (anglický, nemecký), slovenského jazyka, informatiky, biológie, geografie, náboženskej a etickej výchovy.

Škola sa zapojila do projektu: Škola podporujúca zdravie. Po ukončení projektu získava škola certifikát. Škola bola tiež vybraná do pilotného programu Tenis na školách.

V škole pracujú záujmové útvary pre žiakov: strelecký, počítačový, tenisový, výtvarný, žurnalistický, gymnastický, divadelný, matematický, prírodovedný, šikovné ruky, tanečný.

Žiaci sa pripravili na rôzne súťaže a olympiády:

 • okresné kolo v streľbe zo vzduchovky 1. miesto
 • výtvarná súťaž: vesmír očami detí získala ZŠ v rámci Slovenska 1. miesto
 • matematická olympiáda: 6 úspešní riešitelia zo ZŠ Rudina
 • Beh oslobodenia Kysúc v KNM obsadili naši žiaci 1. a 2. miesto

Škola venuje mimoriadnu pozornosť všetkým výchovným zložkám i vzdelávaciemu procesu v širokom spektre činnosti. Ide o jednoliatu spoluprácu s rodičmi a verejnosťou.

V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ boli nasledovné výsledky:

 • matematika 53 %
 • slovenský jazyk 61,3%

V školskom roku 2008/2009 navštevuje školu 172 žiakov zaradených do 9-tich tried.

Školská jedáleň

Školská jedáleň má 108 stravníkov, z toho 12 externých. Mliečny program pokračuje. Školský klub má zaradených v 2 oddeleniach 44 žiakov. Mesačný poplatok sú 5,- €.

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy sú na dobrej úrovni, estetický vzhľad všetkých priestorov je príjemný, okolie školy je starostlivo udržiavané.

História

Vstup do základnej školy

V školskom roku 2005/2006 sa začal vyučovať najžiadanejší jazyk – anglický jazyk. Škola má k dispozícii 13 učební, z toho 10 učební je klasických, 3 špeciálne: počítačová, školská dielňa a učebňa pre špecifickú výchovu dievčat. Škola nemá telocvičňu. V súčasnosti sa buduje ihrisko s pevným povrchom, ktoré bude v zime slúžiť ako klzisko. Škola má personálne obsadenie plne kvalifikované a zapája sa do všetkých školských i mimoškolských aktivít.

1. júla 2002 získala škola právnu subjektivitu. Do života školy sa uvádza projekt Milénium, ktorého obsah tvorili: prevencia drogovej závislosti, pozornosť zdravému životnému štýlu, správnemu pohľadu na svet, osvojenie si spoločenských noriem správania, utužovanie kolektívnych vzťahov, ochrana životného prostredia, ušľachtilé využitie voľného času. Nastalo výrazné oživenie záujmových krúžkov: strelecký, gymnastický, hudobno-dramatický, prírodovedný, krúžok mladých požiarnikov. V tomto roku bola dobrá spolupráca s OŠK, DHZ a Obecným úradom. Škola plní mliečny program pre deti. Vysoko sa hodnotí iniciatíva Obecného úradu, menovite jeho starostu Lukáša Guzmu, ktorý sa angažoval pri rekonštrukcii kotolne v ZŠ, ktorá bola prebudovaná z kúrenia na pevné palivo na vysoko ekologicky a úsporný projekt vykurovania biomasou.

Rokom 2000 začína menšie jubileum školy a to 40.výročie jej otvorenia. Na otvorení tohto školského roku bol inšpektor z odboru školstva, ktorý uviedol do funkcie nového riaditeľa Mgr.Jozefa Ondruša.

V roku 1995 bola prevedená rekonštrukcia strechy - rovná strecha bola nahradená sedlovou strechou. Tým sa odstránilo zatekanie budovy.

V roku 1995 bola nezabudnuteľným zážitkom účasť žiakov na slávnostnom sprievode a svätej omši pri príležitosti vysvätenia kostola v obci a stretnutie s kardinálom Jánom Korcom, ktorý celebroval slávnostnú omšu. V tomto roku navštívil školu spisovateľ Anton Habovštiak. Zároveň aj nastala zmena vo vedení školy, Máriu Slačkovú vystriedala Mgr. Silvia Ďurcová.

V roku 1994 sa dala do prevádzky prístavba školy s troma novými učebňami, školskou družinou a novou jedálňou, čím sa odstránila dvojzmennosť vo vyučovaní.

V roku 1992 bol riaditeľom školy Ján Pariš, jeho zástupkyňa Mária Slačková. Ďalších učiteľov a pedagogických pracovníkov bolo 13, prevádzkových zamestnancov 10. V tomto školskom roku bola na ZŠ zaradená do rozvrhu hodín náboženská výchova, ktorú vyučovala katechétka. Ďalšou novinkou bolo zavedenie etickej výchovy ako alternatívneho predmetu k náboženskej výchove. Žiaci sa pod vedením svojich učiteľov zapájali do kultúrneho života obce. Okrem iných miestnych osláv v kultúrnom dome a priestoroch školy bola veľká účasť aj na vysviacke zvonov nového kostola. Žiaci finančne prispeli v rámci humanitárnej pomoci na Konto nádeje sumou 1060,- Sk, učitelia 700,- Sk, na Ligu proti rakovine 700,- Sk, pre sociálne slabé rodiny 354,- Sk. Navštevovali divadelné predstavenia, zúčastňovali sa pravidelných exkurzií a výletov, zbierali druhotné suroviny. O zdravotný stav žiakov sa starala MUDr. Palúchová. Dlhší čas však chýbal zubný lekár pre žiakov.

Základná škola: Kto múdrosť hľadá, mudrosť nájde

História ZŠ v Rudine sa píše od jesene 1961. Škola mala pôvodne 9 učební. K dispozícii boli 3 učebne v starej budove a 1 učebňa dielne v drevenom pavilóne. V tomto školskom roku navštevovalo školu 413 žiakov. Okrem detí z Rudiny a Rudinky dochádzali do školy aj žiaci 6.-9. ročníka z Rudinskej. Riaditeľom školy bol Emil Bakoš, zástupcom Juraj Šikula. Ostatní učitelia: Ľudmila Bakošová, Alfonz Vršanský, Margita Bačová, Rudolf Haas, Ján Papajčík, Anna Bezáková, Eva Borková, Elena Vozárová, Zuzana Dugová, Erika Derkitsová, Elena Žuchová, Marta Machalová, Anna Janíčková, Stopková, Čuláková, Grocgalová. Prevádzkoví pracovníci: školník František Kohút, kurič Emil Jančiga, upratovačky Helena Marčišová, Jozefína Duhovanová a Anna Bačová. Počas 40 ročnej histórie školy sa vo funkcii riaditeľa školy vystriedali: Emil Bakoš, Milan Černák, Margita Bačová, Jozef Ondruš, Ján Pariš. Zástupcami riaditeľa školy boli: Juraj Šikula, Alfonz Vršanský, Margita Bačová, Jozef Ondruš, Edita Janíčková, Otília Rajmanová, Jaroslava Ševčíková, Mária Sláčková, Silvia Ďurcová, Zuzana Vojsovičová, Jana Poniščjaková. V učiteľskom zbore sa vystriedali desiatky učiteľov. Dňa 1.2.1994 bola do prevádzky daná prístavba školy s troma učebňami, kabinetom, školskou kuchyňou a školským klubom detí. V roku 1995 bola otvorená nová školská jedáleň s kuchyňou. V tomto roku pracoval aj školský parlament, boli v ňom zástupcovia tried od 3.-9. ročníka, pod vedením učiteľky Moniky Vajdovej.