Zákazky z nízkymi hodnotami

Názov Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady Prílohy

Rekonštrukcia elektroinštalácie NN ZŠ - Rudina, staršia časť

PDF icon Výzva.pdf

Sociálne zariadenia zdravotného strediska

PDF icon Výzva na predkladanie ponúk.pdf

Výmena podlahy - pošta

PDF icon Výmena podlahy pošta.pdf

Pošta - rekonštrukcia podlahy

PDF icon Nová výzva - podlaha pošta.pdf

Pošta - rekonštrukcia podlahy - súťaž zrušená

PDF icon Výzva - Obec Rudina - Pošta rekonštrukcia podlahy.pdf

Stavebné práce - projekt " Odbornými učebňami k premene tradičnej školy na modernú - ZŠ Rudina

PDF icon Obec Rudina - výzva stavebné práce.pdf Office spreadsheet icon 01 Biol_chem labor._ELI_aktualizácia 31.01.2020_VV.xls, Office spreadsheet icon 02 Biol_chem labor._stavebná časť_aktualizácia 31.01.2020_VV.xls, Office spreadsheet icon 03 Biol_chem labor._ZTI_aktualizácia 31.01.2020_VV.xls, Office spreadsheet icon 05 Učebňa IKT_ELI_aktualizácia_31.1.2020_VV.xls, Office spreadsheet icon 05 Učebňa IKT_ELI_aktualizácia_31.1.2020_VV.xls, Office spreadsheet icon 06 Učebňa IKT_stavebná časť_aktualizácia 31.01.2020_VV.xls, Súbor 08 Príloha č.2 - ZoD Stavebné úpravy ZŠ Rudina.docx Súbor 07 Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx, Súbor 09 Príloha č.4 - Čestné vyhlásenie ku zabezpečeniu prác_Rudina.docx

IKT vybavenie pre projekt " Odbornými učebňami k premene tradičnej školy na modernú" - ZŠ Rudina

PDF icon Výzva na predloženie cenovej ponuky - IKT vybavenie.pdf Office spreadsheet icon Príloha č.1 - Obec Rudina_časť IKT_podklad do VO.xls, Súbor Príloha č.2 - Návrh kúpnej zmluvy_do súťaže.docx, Súbor Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx

Didaktické vybavenie pre projekt "Odbornými učebňami k premene tradičnej školy na modernú" - ZŠ Rudina

PDF icon Výzva na predloženie cenovej ponuky - Didaktické vybavenie.pdf Office spreadsheet icon Príloha č.1 - Obec Rudina_časť Didakticke pomocky_podklad do VO.xls, Súbor Príloha č.2 - Návrh kúpnej zmluvy_do súťaže.docx, Súbor Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx

Kúpa školského nábytku -projekt "Odbornými učebňami k premene tradičnej školy na modernú" ZŠ Rudina

PDF icon Výzva na predloženie cenovej ponuky - školský nábytok.pdf Office spreadsheet icon Príloha č.1 - Obec Rudina_časť Nábytok_podklad do VO.xls, Súbor Príloha č.2 - Návrh kúpnej zmluvy_120 dní.docx, Súbor Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx

Elektrické napojenie nových technologických zariadení v kuchyni Základnej školy v Rudine

PDF icon Výzva na predloženie ponuky.pdf, PDF icon Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf PDF icon Príloha č.5 Technická správa.pdf, PDF icon Príloha č.6 Protokol o komisionálnom určení vonkajších vplyvov.pdf, PDF icon Príloha č.7 Pôdorys 1.NP - zásuvkové a technologické obvody.pdf, PDF icon Príloha č.8 Pôdorys 1.NP - uzemňovacia sústava.pdf, PDF icon Príloha č.9 Rozvádzač RH.pdf Súbor Príloha č.1 a) Čestné vyhlásenie (FO).docx, Súbor Príloha č.1 b) Čestné vyhlásenie (PO).docx, Súbor Príloha č.2 Identifikačné údaje.docx, Súbor Príloha č.3 a) Návrh uchádzača na plnenie kritéria - platca DPH.docx, Súbor Príloha č.3 b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria - neplatca DPH.docx, Office spreadsheet icon Príloha č.4 Výkaz výmer.xls, Microsoft Office document icon Príloha č.10 Zmluva o dielo.doc

Rozšírenie cintorína v obci Rudina - I.etapa

PDF icon Výzva na predloženie ponuky.pdf, PDF icon Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf Súbor Príloha č. 1 a) Čestné vyhlásenie (FO).docx, Súbor Príloha č. 1 b) Čestné vyhlásenie (PO).docx, Office spreadsheet icon Príloha č. 2 Výkaz výmer .xls, PDF icon Príloha č. 3 Technická správa.pdf, PDF icon Príloha č. 4 Situácia - širšie vzťahy.pdf, PDF icon Príloha č. 5 Situácia.pdf, PDF icon Príloha č. 6 Priečny rez A-A.pdf, PDF icon Príloha č. 7 Priečny rez B-B.pdf, PDF icon Príloha č. 8 Priečny rez C-C.pdf, PDF icon Príloha č. 9 Priečny rez D-D.pdf, PDF icon Príloha č.10 Priečny rez oporným múrom.pdf, Súbor Príloha č.11 Návrh zmluvy.docx

Vybudovanie bezbariérového prístupu do zdravotníckeho strediska

PDF icon Vyzva_1612-1- vybudovanie bezbariérového prístupu do zdravotníckeho strediska.pdf

Detské ihrisko

PDF icon výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf

Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice 2/2018

PDF icon Výzva_na_predloženie_ponuky.pdf, PDF icon Informácia o výsledku-2.pdf, PDF icon informácia.pdf Office spreadsheet icon Príloha č. 1 Výkaz výmer.xls, Súbor Príloha č. 2_Návrh zmluvy o dielo.docx, Microsoft Office document icon Príloha č. 3_Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk.doc, PDF icon Príloha č. 4_Súhrnná technická správa.pdf, PDF icon Príloha č. 5_Statický výpočet - statika.pdf, PDF icon Príloha č. 6_Protipožiarna bezpečnosť zmeny stavby - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č. 7_Technická správa - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č. 8_Protokol o určení vonkajších vplyvov - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č. 9_Technická správa - NN prípojka.pdf, PDF icon Príloha č. 10_Situácia - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 11_Pôdorys 1.NP búracie práce - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 12_Pohľady búracie práce - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 13_Rez A-A búracie práce - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 14_Rez A-A nový stav - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 15_Pôdorys 1.NP nový stav - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 16_Pohľady nový stav - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 17_Osadenie okna do obvodového muriva - vodorovný rez - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 18_Detail prídavnej výstuže v rohoch otvorov - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 19_Detail parapetu a ostenie s dilatačným profilom - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 20_Výpis klampiarskych výrobkov - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 21_Pôdorys I.NP - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č. 22_Rez stavby - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č. 23_Pohľady 1 - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č. 24_Pohľady 2 - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č. 25_Pohľady 3 - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č. 26_Situácia - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č. 27_Výpočtové listy - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č. 28_Situácia - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č. 29_Pôdorys 1.NP - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č. 30_Bleskozvod a uzemnenie - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č. 31_Rozvodnica HRMS - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č. 32_Výpočet osvetlenia Dialux - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č. 33_Situácia - NN prípojka.pdf, PDF icon Príloha č. 34_Uloženie vedenia - rezy - NN prípojka.pdf, PDF icon Príloha č. 35_Elektromerový rozvádzač RE - NN prípojka.pdf

Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice, 1/2018

PDF icon Výzva_na_predloženie_ponuky.pdf, PDF icon Informácia o výsledku verejného obstarávania.pdf PDF icon Príloha č.1_Sprievodná správa.pdf, PDF icon Príloha č.2_Súhrnná technická správa.pdf, PDF icon Príloha č.3_Statický výpočet - statika.pdf, PDF icon Príloha č.4_Protipožiarna bezpečnosť zmeny stavby - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č.5_Technická správa - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č.6_Protokol o určení vonkajších vplyvov - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č.7_Technická správa - NN prípojka.pdf, PDF icon Príloha č.8_Situácia - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.9_Pôdorys 1.NP búracie práce - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.10_Rez A-A búracie práce - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.11_Pohľady búracie práce - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.12_Pôdorys 1.NP nový stav - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.13_Rez A-A nový stav - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.14_Pohľady nový stav - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.15_Detail - oceľový prístrešok - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.16_Osadenie okna do obvodového muriva - vodorovný rez - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.17_Detail prídavnej výstuže v rohoch otvorov - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.18_Detail parapetu a ostenie s dilatačným profilom - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.19_Výpis klampiarskych výrobkov - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.20_Výpis prvkov - špecifikácia dverí - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.21_Pôdorys I.NP - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č.22_Rez stavby - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č.23_Pohľady 1 - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č.24_Pohľady 2 - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č.25_Pohľady 3 - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č.26_Situácia - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č.27_Výpočtové listy - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č.28_Situácia - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č.29_Pôdorys 1.NP - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č.30_Bleskozvod a uzemnenie - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č.31_Rozvodnica HRMS - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č.32_Výpočet osvetlenia Dialux - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č.33_Situácia - NN prípojka.pdf, PDF icon Príloha č.34_Uloženie vedenia - rezy - NN prípojka.pdf, PDF icon Príloha č.35_Elektromerový rozvádzač RE - NN prípojka.pdf, Office spreadsheet icon Príloha č.36_Výkaz výmer.xls, Microsoft Office document icon Príloha č.37_Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk.doc, Súbor Príloha č.38_Návrh zmluvy o dielo.docx