Slovenský zväz záhradkárov

Činnosť

Slovenský zväz záhradkárov patrí medzi najaktívnejšie organizácie v obci. Organizácia pracovala pod vedením predsedu Vincenta Kondrka. Výbor pracoval podľa plánov práce, v ktorom boli hlavné aktivity: prednášková činnosť za účasti profesionálnych lektorov v záhradkárskej práci, či to už boli z republikovej rady SSZ, ako i z regiónu i OV SZZ, najmä z družobnej obce Raková. Nápomocný bol i OV SSZ v Čadci pod vedením predsedu p.Emila Maslíka. Ďalej to boli poznávacie zájazdy v rámci Slovenska, najmä v šľachtiteľskej stanici v Bojniciach, kde im prednášky vykonal šľachtiteľ ovocných stromov p.Hričovský. Zájazdy sa uskutočňovali i na Moravu.

Výstavy

Vždy každoročne krásnou akciou bývajú výstavy ovocia a zeleniny, poriadaných v jesennom období po zbere úrody, na ktorých sú vystavené desiatky exponátov - plodov z našich záhrad, ktoré vypestovali záhradkári ale i občania našej obce. Výstav sa zúčastňujú i priatelia z družobnej obce Raková ako i funkcionári z OV SSZ. Plody našich záhradkárov sú vystavované tiež na okresnej výstave ovocia a zeleniny, ale i mimo regiónu Kysúc. Na krajskej i celoslovenskej výstave. Vystavovali i na Morave a v Bojniciach. Na výstavách ovocia a zeleniny sa zúčastňujú i žiaci MŠ a ZŠ krásnymi exponátmi vytvorených z plodov ovocia a zeleniny.

Financovanie

Pre činnosť svojej práce si finančné prostriedky získavali brigádnickou činnosťou na JRD kosením trávnatých plôch na neprístupných miestach mechanizmom, zbieraním kamenia na ornej pôde. Ďalším príjmom je príjem z členských známok a predaj literatúry - Poradca záhradkára. Popri brigádnickej činnosti si záhradkári venovali i občanom na požiadanie, im v záhradách vykonávali prerezávku ovocných stromov. Dotáciu pre svoju činnosť dostávajú i u Obecného úradu Rudina.

Členovia

Medzi najaktívnejších členov patria Ján Moravec, Vincent Kondrk, Ján Svrček, Gustáv Máček, Milan Martinec ml. V roku 1966 na výročnej členskej schôdzi SSZ bol za predsedu zvolený Augustín Máček. Vo výbore nenastali zmeny. Práca organizácie pracovala v nastúpenom tempe. Ale i teraz sa potvrdilo, že nie všetci členovia - záhradkári sa na úspechu organizácie podielali. Na zájazdoch tiež nebývala 100% účasť. V roku 2000 na výročnej čl.schôdzi bol za predsedu organizácie zvolený Stanislav Švaňa.

Ocenenia

V roku 2000 na Okresnej výstave ovocia a zeleniny boli ocenené i plody našich záhradkárov - jablká Stanislava Švaňu a Milana Martinca ml. a hrušky Jozefa Moravca. Ovocie našich záhradkárov bolo i na celoslovenskej výstave v Bojniciach, odkiaľ si doniesli diplom za popredné miesto.

Družba s obcami z horných Kysúc

V roku 2002 organizácia uzatvorila ďalšiu družbu s obcou Staškov. Táto družba priniesla do organizácie oživenie získavania záhradkárskych skúseností. Stretnutia s družobnými obcami Raková a Staškov sa pravidelne uskutočňujú: na výročných členských schôdzach, výstavách ovocia a zeleniny v jednotlivých obciach, ako i kultúrno-športových stretnutiach.

30. výročie vzniku

Rok 2003 bol veľmi významným pre organizáciu. Pripomenuli si 30.výročie vzniku - založenia organizácie. Bilancia týchto 30 rokov je veľmi úspešná. Bolo zorganizovaných veľa poznávacích zájazdov, odpracovaných brigádnických hodín, stovky vysadených a zaštepených stromov, zorganizovaných priateľských stretnutí. Na slávnosti 30.výročia boli ocenení najaktívnejší členovia organizácie vyznamenaniami RV SSZ, OV SSZ ako i početnými uznaniami Obecného úradu v Rudine. Tohto stretnutia sa zúčastnili zástupcovia vyšších orgánov SSZ ako i družobných obcí Rakovej a Staškova.

Ďalšia činnosť

Krásnou tradíciou býva ocenenie záhradkárov pri životných jubileách 50-60-70-80-90 a viac ročných, ako i zakúpením venca pre zosnulého člena.

V roku 2004 na výročnej členskej schôdzi sa predsedom organizácie stal Ján Svrček. Organizácia pracuje tým istým tempom. Ako po iné roky sa starajú o záhrady nielen členov ale i občanov. Zabezpečujú novú náučnú literatúru, stromy na výsadbu tých najlepších odrôd. Organizujú prednášky o pestovaní ovocných stromov, ich tvarovaní, postrekoch proti škodcom. Poriadajú výstavy ovocia a zeleniny, ktorá je obohatená o krásne práce žiakov MŠ a ZŠ, ktorí vytvorili z ovocia a zeleniny krásne exponáty rôznych zvieratiek, maškarných masiek u tekvíc a pod.

Muštáreň

Veľa brigádnických hodín odpracovali záhradkári pri rekonštrukcii starého školského pavilónu, v ktorom je zriadená muštáreň, spoločenská miestnosť, kuchynka, sociálne zariadenia.

Rekonštrukcia pavilónu a vnútorného zariadenia vrátane šrotovníka a lisu na muštovanie ovocia financoval Obecný úrad Rudina. Do spoločenskej miestnosti boli zakúpené stoly, stoličky, vešiaky. Kuchynka je vybavená kuchynskou linkou, sporákom a riadom. Spoločenská miestnosť je využívaná na výborové a členské schôdze spoločenských organizácií v obci, poriadanie výstav ovocia a zeleniny. Tiež slúži na pravidelné stretnutia Klubu dôchodcov. S rekonštrukciou pavilónu sa započalo v roku 2006. V roku 2007 sa muštáreň dala do prevádzky. Plne fungovať začala v roku 2008, v tomto roku bola bohatá úroda ovocia.

Výbor

Výbor od roku 2004 pracoval v zložení:

predseda
Ján Svrček
tajomník
Jozef Moravec
hospodár
Milan Martinec
členovia
Vincent Kondrk
Augustín Máček

Úspechy

Najväčší úspech dosiahli naši záhradkári v roku 2009, kedy ich exponáty boli umiestnené na popredných miestach. Pre ilustráciu uvádzame:

 • Okresná výstava: 1.miesto hruška Jozef Moravec
 • Celoslovenská súťaž o najkrajšie jablko roka: 1. miesto jonathan Ľubomír Mičian
 • Na celoslovenskej výstave bolo z našej obce vystavených 9 exponátov jabĺk a hrušiek

Na obecnej výstave ovocia a zeleniny Jablko roka:

 • Odroda Selena Ľubomír Mičian - Jablko roka
 • 1. cena: odroda Merlova Ľubomír Mičian
 • 2. cena: odroda Glostar Lukáš Guzma
 • 3. cena: odroda Melódia Milan Martinec

Hrušky:

 • 1. cena: Dielova Jozef Moravec
 • 2. cena: Konferencia Ján Svrček
 • 3. cena: Konferencia Zdeno Moravec

Zelenina:

 • 1. cena: Adela Svrčková
 • 2. cena: Adela Martincová
 • 3. cena: Ľubomír Mičian

Pestovateľské výsledky mali u občanov veľký obdiv.