Informácie obce

13. riadne zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 13. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 20.04.2020 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu.

Oznam o uložení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie zásielky pre nasledovných adresátov. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove OcÚ Rudina, I. poschodie. 

Pavol Michal od 17.03.2020 -  08.04.2020

Adam Bodlala od 4.3.2020 - 19.5.2020

Michal Hric od 12.5.2020 - 26.5.2020

Roman Kurek od 9.6.2020 - 24.6.2020

Úrad verejného zdravotníctva - Verejné vyhláška

Úrad verejného zdravotníctva SR - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b.) a f) a § 48 ods. 4 písm. 1) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Stránky

Subscribe to Informácie obce