Informácie obce

DOČASNÁ ÚRADNÁ TABUĽA OKRESNÉHO ÚRADU ŽILINA

Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Žilina umiestnená na úradnej tabuli Obce Rudina: Rozhodnutie č. OÚ-ZA-OOP1-2019/009212/Zan zo dňa 24.01.2019, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo: OÚ-ZA-OCDPK-2018/033423/9 zo dňa 29.11.2018. Písomnosť je od 29.01.2019 zverejnená na informačnej tabuli Okresného úradu Žilina, ul.

2. riadne zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 2. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v piatok 18. januára 2019 so začiatkom o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

Program v prílohe

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Stránky

Subscribe to Informácie obce