Obecné symboly

Erb obce

Erb obce Rudina

Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly , je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú : erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce.

Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánu obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.

Erb obce Rudina : v modrom štíte na zelenej pažiti vyrastajúce tri strieborné skalnaté bralá.

Podkladom návrh erbu bola obecná pečať , pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia.

Pečať obce

Pečať obce Rudina

Odtlačok nedatovaného typária ( z roku 1784 ). Na pečati s kruhopisom SIGIL .P.NA. RUDINA ( Pečať obce Veľká Rudina ) sú vyobrazené na pôde tri veľké skaly. Vyfarbenie návrhu bolo zvolelé tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov.

Neskorogotický štít bol zvolený pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.

Vlajka obce

Vlajka obce Rudina

Vlajka obce Rudina pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, bielej a zelenej. Ukončená je troma cípmi, t. j. dvoma zástrihmi.