Starosta obce - Ing. Anna Mičianová rod. Niníková

Vo funkcii starostu obce Rudina pôsobí od roku 2011 Ing. Anna Mičianová.

Ing. Anna Mičianová
Mobil - Ing. Anna Mičianová +421 908 902 738
Mobil - Ing. Anna Mičianová starosta@rudina.sk

Narodila sa 29.10.1962 v Žiline


Základná škola
Rudina
Stredná škola
Poľnohospodárska technická škola v Žiline
Vysoká škola
Vysoká škola záhradnícka v Lednici na Moravě


Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu obce je verejná . Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Je štatutárnym orgánom obce.

Starosta rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca, zamestnanca obce , v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy...

Starosta si určuje zástupcu, spravidla na celé funkčné obdobie. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.