Školstvo

Základná škola v Rudine sa aktívne zapája do rôznych projektov a poskytuje pre svojich žiakov množstvo záujmových aktivít a krúžkov. Žiaci sa úspešne zúčastňujú olympiád a športových súťaží. Škola zaviedla nový vzdelávací program so zameraním na posilnenie výučby jazykov, informatiky, prírodných vied náboženstva a etickej výchovy. Venuje mimoriadnu pozornosť vzdelávaciemu procesu a všetkým výchovným zložkám. Riaditeľom základnej školy je Mgr. Silvia Ďurcová.

Materská škola disponuje kvalitným materiálnym vybavením, je vykurovaná biomasou. V roku 2009 bola prevedená výmena okien a kompletná rekonštrukcia umyvárok. Škola je úspešne zapojená do projektu EKOPAKY - triedenie odpadu, ako aj do školského mliečneho programu. Riaditeľkou materskej školy je Mgr. Iveta Bilíková.