Oznámenie o začatí konania

Obec Rudina , ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody oznamuje začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona  o ochrane prírody a krajiny .

 

Bližšie informácie v prílohe

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Typ dokumentu: 
Ostatné dokumenty
Dokument na stiahnutie: