Rekonštrukcia miestnej komunikácie " Na Zadky " - podlimitná zákazka

 Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §9, ods. 9 zákona 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní

 

Obec Rudina  týmto vykonáva  prieskum trhu podľa § 102 na základe §4, ods. 5 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre

 

 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie prechádzajúca obcou Rudina „cesta na Zadky“

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie                             Obec Rudina

IČO:                                                  00314251

     Sídlo organizácie :                          023 31 Rudina 442

Internetová adresa:                            www.rudina.sk/

Kontaktné miesto:                              023 31 Rudina 442

Kontaktné osoby:                                  Ing. Anna Mičianová     – starostka obce

Telefón :                                             041/4214513

e-mail:                                                  starosta@rudina.sk

 

2.  Druh zákazky.

Podlimitná zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom    obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

3. Názov zákazky:

 

 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie prechádzajúca obcou Rudina „cesta na Zadky“

 

 4. Predpokladaná konečná cena   :  15 000,-  EUR

 

5. Obsah predmetu zákazky:

Rekonštrukcia miestnej komunikácie prechádzajúca obcou Rudina „cesta na Zadky“  podľa špecifikácie v Prílohe č. 1 tejto výzvy.

 

 6. Možnosť predloženia variantných riešení:

Nie

8.Trvanie zákazky: od 22.11.2013 - 30.11.2013   

9.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:  splatnosť faktúr 14 dní

10. Podmienky účasti uchádzačov:

Ø  Návrh ceny celkom vrátane DPH  podľa Obsahu predmetu zákazky, uvedeného v bode 5. Návrh je uchádzač povinný predložiť vo vyplnenej tabuľke, ktorá je Prílohou č. 1 tejto výzvy. Uchádzač nesmie upravovať, meniť ani dopĺňať údaje zadané verejným obstarávateľom.

11. Kritéria  na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov::

Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto prieskume trhu.

12. Lehota na predkladanie ponúk:

Do 21.11.2013 do 13.00 hod.

13.  Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku elektronicky na adresu starosta@rudina.sk.

 

Ponuka sa predkladá vo forme vyplnenej prílohy č.1 tejto výzvy.

 

14. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Kritérium:  najnižšia cena

19. Vyhodnocovanie ponúk:

Dňa  21.11.2013 o 13.30 hod

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :

Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa podrobne stanovených v tejto výzve.

 

S pozdravom

 

                                                          

 

 

                                                                            Ing. Anna Mičianová

                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

Typ dokumentu: 
Ostatné dokumenty
Dokument na stiahnutie: