Úmrtie

K zápisu do knihy úmrtí je príslušný ten matričný úrad, v obvode ktorého osoba zomrela, alebo bola nájdená. /Rudina, Rudinka, Rudinská/ 
Zápis sa uskutoční na základe listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár v štyroch vyhotoveniach.
Matričný úrad zapíše úmrtie do matriky, vydá úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

Legislatíva:
Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách  v platnom znení
Vyhláška č. 302/1994 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v platnom znení
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Potrebné dokumenty na predloženie:
List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
Občiansky preukaz zomrelého
Rodný list zomrelého
Sobášny list zomrelého
Ak vybavuje úmrtný list pohrebná služba je potrebné splnomocnenie od vybavovateľa pohrebu s jeho osobnými údajmi.

Lehota na vybavenie:
Po predložení potrebných dokladov  do 5 dní.

Poplatok:
bez poplatku