Prijatie predošlého priezviska po rozvode manželstva

Rozvedený manžel, ktorý prijal pri uzavretí manželstva priezvisko druhého manžela ako spoločné, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva oznámiť matričnému úradu, v ktorom bolo manželstvo zapísané, že opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva. O tom, že sa oznámenie o opätovnom prijatí predošlého priezviska vzalo na vedomie vydá matričný úrad potvrdenie. 

Legislatíva:
Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
Vyhláška č. 302/1994 MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zák. NR SR o matrikách v platnom znení
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Dokumenty na predloženie:
Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (tlačivo) 
Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva 
Rodný list 
Sobášny list 
Občiansky preukaz