Zápis zmien osobných údajoch občanov v matrike

Matričný úrad vykonáva v matrike dodatočné záznamy o zmene alebo doplnení už zapísaných záznamov, na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi. 

Legislatíva:
Zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
Vyhláška č. 302/1994 MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zák. NR SR o matrikách v platnom znení
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Potrebné dokumenty: 
Verejné listiny

Lehota na vybavenie:
Do 30 dní

Poplatok:
Bez poplatku