Zápis o matričných udalostiach, ktoré nastali občanom SR v cudzine do osobitnej matriky v Bratislave

Zápis do osobitnej matriky sa vykonáva na základe oznámenia po predložení cudzozemských verejných listín a zápisnice vyhotovenej matričným úradom. Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisuje:
- narodenie dieťaťa v cudzine 
- uzatvorenie manželstva v cudzine
- úmrtie občana v cudzine 

Tieto udalosti nahlási občan na príslušnej matrike podľa miesta trvalého pobytu. Matrika spíše zápisnicu a zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín. Listiny vydané úradmi v cudzine musia mať príslušné overenia a preklad súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.

Legislatíva:
Zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
Vyhláška č. 302/1994 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v platnom znení
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Dokumenty na predloženie:
Rodný list 
Sobášny list 
Úmrtný list 
Občiansky preukaz žiadateľa
Ostatné /po dohovore s matrikárkou/

Lehota na vybavenie:
do 3 mesiacov od podania žiadosti

Poplatok:
bez poplatku