Vydanie duplikátu matričného dokladu /rodný, sobášny, úmrtný list/

Úradný výpis z matriky možno vydať žiadateľovi osobne, len ak preukáže svoju totožnosť, inak sa mu zasiela poštou do vlastných rúk. Vydať matričný doklad je možné len osobe, ktorej sa zápis týka, prípadne blízkym členom rodiny, pestúnom a opatrovníkom.

Legislatíva:
Zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
Vyhláška č. 302/1994 MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zák. NR SR o matrikách v platnom znení
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Doklady na predloženie:
Občiansky preukaz

Lehota na vybavenie:
Na počkanie

Poplatok:
podľa zák. č. 145/1995 o správnych poplatkoch v platnom znení