Uzavretie manželstva

UZATVORENIE MANŽELSTVA V POSOBNOSTI MATRIČNÉHO ÚRADU RUDINA

Sobášna miestnosť: zasadačka obecného úradu

Sobášne dni: štvrtok a sobota

Sobášnymi dňami nie sú nedele, štátne a cirkevné sviatky

Sobášne hodiny: štvrtok od 8.00 hod. do 15.30 hod. /bezplatne/                                                                               sobota od 12.00 hod. do 16.00 hod. /bezplatne/

Sobáš mimo určených dní, hodín alebo na inom vhodnom mieste je možný za správny 
poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien 
a doplnkov, položka 18. Pri posudzovaní iného vhodného miesta na uzavretie manželstva 
matričný úrad vychádza z kritérií: vážnosť, verejnosť, slobodné rozhodnutie, slávnostný 
spôsob vykonania obradu. 

Obaja žiadatelia sa dostavia na matričný úrad, v sídle ktorého aspoň jeden má trvalý pobyt za účelom podania žiadosti o uzavretie manželstva. Uzatvorenie manželstva sa vykonáva pred orgánom štátu, alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Obe formy uzatvorenia manželstva sú právoplatné. Po uzavretí manželstva matrika vydá sobášny list a zapíše manželstvo do matriky.
Na odôvodnenú žiadosť snúbencov, môže povoliť miestne príslušný matričný úrad vykonanie obradu pred iným matričným úradom.

Doklady na predloženie:
Slobodní: občianske preukazy a rodné listy
Rozvedení: občianske preukazy a rodné listy, právoplatné rozhodnutie o rozvode predchádzajúceho manželstva 
Vdovci: občianske preukazy a rodné listy, úmrtný list bývalého manžela/manželky
Maloletí: občianske preukazy a rodné listy, právoplatné súdne rozhodnutie o povolení maloletému uzavrieť manželstvo
Cudzinec: Osobne najneskôr 14 dní pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť:
     - rodný list
     - doklad o štátnom občianstve 
     - doklad o pobyte 
     - potvrdenie o osobnom stave 
     - úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca 
     - právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
     - doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Uvedené doklady musia byť opatrené predpísaným overením,/ apostille, superlegalizácia/ aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Doklady vydané v zahraničí sú platné 6 mesiacov od dátumu vydania. 

Legislatíva:
Zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
Vyhláška MV SR č. 302/1994, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách 
zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení 

Lehota na vybavenie: 
Na počkanie, po predložení predpísaných dokladov.

Poplatok: 
podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení