Určenie otcovstva k nenarodenému, alebo už narodenému dieťaťu

Rodičia, ak nie sú zosobášení môžu na matričnom úrade urobiť súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva k dieťaťu. Ten, kto robí súhlasné vyhlásenie pred matričným úradom, musí byť dospelý a spôsobilý na právne úkony. /V opačnom prípade robí toto vyhlásenie pred súdom/.
Ak sa robí súhlasné vyhlásenie k nenarodenému, ale už počatému dieťaťu, súčasťou vyhlásenia je aj dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa.

Legislatíva:
Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
Vyhláška č. 302/1994 MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách v platnom znení
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Dokumenty na predloženie:
Občiansky preukaz matky a otca
Rodné listy matky a otca
Rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

Lehota na vybavenie:
Po predložení dokladov na počkanie.

Poplatok:
Bez poplatku