Narodenie

Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa osoba narodila. Narodenie je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode, alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon.
Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Legislatíva:
Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
Vyhláška č. 302/1994MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zák. NR SR o matrikách v platnom znení
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Lehota na vybavenie:
Do 5 dní od oznámenia a predložení dokladov.

Poplatok:
Bez poplatku