Harmonogram testovania 24.04.2021 - 25.04.2021 - Zmena v sobotu

V prílohe "Harmonogram testovania : sobota 24.04.2021 - nedeľa 25.04.2021"

Upozorňujeme na zmenu v sobotu : Testovanie do 17:00 hod.