Oznámenie o prijímaní detí do Materskej školy Rudina

 

V súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 438/2020 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z., sa na našej materskej škole uskutoční prijímanie detí pre nový školský rok 2021/2022      

   v čase od 3.5.2021 do 21.5.2021 v priestoroch materskej školy za prísnych hygienických opatrení a podľa pokynov zamestnancov školy ( potrebné je priniesť rodný list dieťaťa)

 Podmienky prijímania detí do MŠ:

1. Deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

2. Deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

3. Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

4. Deti staršie ako 3 roky

5. Deti mladšie ako 3 roky, ktoré ovládajú hygienické návyky a ak to kapacita tried dovoľuje

6. Deti s komunikačnými problémami, s menšími telesnými chybami, ak sú dostatočné podmienky

     v rámci integrácie

7. Deti, ktoré sú v opatere jedného zákonného zástupcu

8. Deti zo sociálne slabších rodín

9. Deti, ktorých súrodenci  navštevujú materskú školu v Rudine

        Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie budú k dispozícií v mesiaci apríl 2021 na stránke Obce Rudina, prípadne aj u riaditeľa MŠ Rudina. Rozhodnutia o prijatí – neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ do 15.6 2021.

 Rodič môže podať žiadosť:

 - osobne,

 - poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,

 - e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

 Podľa § 3 ods. 1  vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení  vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. sa deti prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.