20. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 20. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v utorok 30.03.2021 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu.

Program zasadnutia v prílohe