Sčítanie obyvateľov 2021

Podľa zákona o sčítaní sú obce zodpovedné za úplnosť sčítania na jej území z hľadiska počtu obyvateľov. Majú možnosť interného monitoringu tzn. majú presné infomácie o sčítaní až na úroveň adresného bodu! Z uvedeného upozorňujeme občanov, aby nezabudli na svoju povinnosť. Sčítanie obyvateľov je povinné, neúčasť je sankciovaná. Podľa zákona o sčítaní môže obec udeliť sankciu obyvateľovi vo výške od 25 do 250 Eur. 

Online sčítanie končí 31. 3. 2021, t. j. za 2 týždne a počas týchto týždňov by sa mali sčítať všetci občania našej obce vyplnením elektronického formulára.  Údaje, ktoré počas sčítania do formulára uvediete sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania t. j. k 1. januáru 2021. Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk. Za neplnoletého obyvateľa  a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Informujte svojich príbuzných, dohodobo žijúcich v zahraničí, ktorí majú stále vedený trvalý pobyt v našej obci o ich povinnosti sčítania sa.  Taktiež vyzývame občanov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym, starým rodičom, susedom. Po termíne 31.3.2021 nebude elektronický formulár dostupný. 

Po 1. apríli 2021 bude v obci  prebiehať 6 týždňov asistované sčítanie. Bude sa týkať výlučne a prioritne obyvateľov digitálne vylúčených, to znamená občanov bez internetu a  osamelých imobilných seniorov. O presnom termíne, kedy bude v našej obci prebiehať asistované sčítanie  Vás budeme informovať. 

Venujte, prosíme Vás, elektronickému sčítaniu pozornosť.  Ďakujeme!