Dodatok č. 2k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Typ dokumentu: 
Platné VZN
Dokument na stiahnutie: