Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Základná škola Rudina

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Rudina

Kategória: asistent učiteľa

Úväzok :100 %

Predpokladaný dátum nástupu: 8. 1. 2021

Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa § č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákon

  Zoznam požadovaných dokladov:
-  žiadosť o prijatie do zamestnania,
-  štruktúrovaný životopis,
-  doklady o ukončenom vzdelaní,
-  písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Iné požiadavky:
-  ovládanie štátneho jazyka

-  osobnostné predpoklady: empatia, flexibilita, zodpovednosť 

Pracovné podmienky:  v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu:
Základná škola Rudina , Rudina 443,02331, prípadne na e-mail:  zsrudina@gmail.com najneskôr do 8.12.2020.

Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači na základe zhodnotenia kvalifikačných a ďalších predpokladov s ohľadom pre potreby školy.