Starostka obce Ing. Anna Mičianová oznamuje: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rudine zvolané na 30. 12. 2019 a prerušené z dôvodu, že nebola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ, bude pokračovať dňa 20.01.2020 o 17.00 hod v zasadačke OcÚ Rudina.