Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady