6. riadne zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 12.08. 2019 so začiatkom o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.Program v prílohe