VZN 2/2009 zo dňa 15.12.2009 O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

VZN 2/2009 zo dňa 15.12.2009 ( platné od 01.01.2010) O zbere , preprave  a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

Typ dokumentu: 
Platné VZN