Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice 2/2018

Druh zákazky: 
zákazky z nízkymi hodnotami
Prílohy k súťažným podkladom: