Návrh " Všeobecne záväzného nariadenia - Zásady nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti siciálnych vecí "

Na stránke obce si môžete prezrieť navrhované VZN v oblasti sociálnych vecí. Uvedené VZN je možné pripomienkovať do 16.12.2011. Pripomienky je potrebné doručiť na obecný úrad v písomnej podobe, musia byť zdôvodnené a musí byť zrejme , kto pripomienku podáva.
Pripomienky môžete zasielať aj na e- mailovú adresu : starosta@rudina.sk, ale musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa pre identifikáciu .

Ďakujem

Súbory na stiahnutie: