Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice, 1/2018

Druh zákazky: 
zákazky z nízkymi hodnotami
Prílohy k súťažným podkladom: