VZN 2/2012 - Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

Typ dokumentu: 
Platné VZN