VZN obce Rudina č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Typ dokumentu: 
Platné VZN