VZN č. 1/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Rudina

Typ dokumentu: 
Platné VZN
Dokument na stiahnutie: