Dodatok č. 2 k VZN obce Rudina č. 1/2015

Dodatok č. 2 VZN obce Rudina č. 1/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a zariadení školského stravovania

Typ dokumentu: 
Platné VZN
Dokument na stiahnutie: