Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach

Typ dokumentu: 
Platné VZN