Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014

Typ dokumentu: 
Platné VZN
Dokument na stiahnutie: