Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 1/2015

Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 1/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a zariadení školského stravovania

Typ dokumentu: 
Platné VZN
Dokument na stiahnutie: