VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudina

Typ dokumentu: 
Platné VZN
Dokument na stiahnutie: