VZN č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp na území obce Rudina- ZRUŠENÉ

Typ dokumentu: 
Platné VZN
Dokument na stiahnutie: