Materská škola Rudina - Nezábudka

Materská škola v Rudine

Z histórie materskej školy

Dňa 1. marca 1947 bola v Rudine otvorená prvá detská opatrovňa v budove štátnej ľudovej školy. Prvým riaditeľom sa stal

Stanislav Š u j a n s k ý

a opatrovateľkou Jozefína SOVIŠOVÁ . Na zápis sa dostavilo 50 detí. Detská opatrovňa bola v roku 1948 premenovaná na materskú školu. Jej činnosť netrvala dlho pre nedostatok učebných pomôcok. Svoju prevádzku začala opätovne po šesťročnom odstupe 31. marca 1959. Riaditeľkou sa stala Elena ČUNTÁLOVÁ. Dňa 6. októbra 1966 pre hygienické nedostatky a závady bola materská škola uzavretá. Jednou z nezabudnuteľných osobností, ktoré deťom rozdávali lásku bola učiteľka Berta PFITZNEROVÁ. Dňa 3. januára 1967 bola obnovená prevádzka v novo upravenej budove. Zapísaných 60 detí bolo rozdelených do dvoch tried. Do funkcie riaditeľky nastúpila Margita RYBÁRIKOVÁ. V školskom roku 1968/69 nastali zmeny v riadení kolektívu materskej školy. Za riaditeľku bola vymenovaná Štefánia LEPIEŠOVÁ, ktorá na riaditeľskom poste zotrvala do septembra 1978, kedy odišla pracovať ako metodička na Okresné pedagogické stredisko v Čadci. Na jej miesto nastúpila Lýdia ŠKULCOVÁ. Túto náročnú funkciu vykonávala do konca augusta 1991. Od septembra 1991 vymenovali za riaditeľku materskej školy Martu KUBIČKOVÚ. Budova terajšej materskej školy prešla veľkými rekonštrukciami. V školskom roku 1975/76 bola upravená v rámci generálnej opravy. V roku 1979 škola získala pričlenením súkromného bytu pre svoje účely jedáleň, sklad potravín,kuchyňu. Vybudovalo sa ústredné kúrenie , dokončilo sa oplotenie, zabudovali sa preliezky, bola vykonaná rekonštrukcia elektrickej inštalácie, tepelná izolácia v triede na poschodí. Od roku 1992 má materská škola vlastnú prípojku vody a v roku 2005 dal starosta obce p. Guzma Lukáš vydlaždiť prístupový chodník zámkovou dlažbou. Vybudovaním spoločnej kotolne so ZŠ umožnilo od roku 2005 vykurovať materskú školu biomasou. V auguste 2009 bola vykonaná rekonštrukcia oboch umývariek na prízemí a poschodí. Staré drevené okná z prednej časti budovy a aj vchodové dvere boli vymenené za plastové. V roku 2010 bol zakúpený nový nábytok do 2. triedy a v roku 2011 do prvej triedy. V roku 2011 bola časť starých drevených okien na budove materskej školy nahradená plastovými oknami. V roku 2012 bol vymenený starý nábytok za nový v tretej triede, v jedálni sa previedlo vymaľovanie priestorov a položila sa nová podlaha. Veľké zmeny boli zaznamenané aj v kolektíve zamestnancov. Pri výchove detí sa vystriedalo veľa učiteliek, ktoré svoj život zasvätili krásnemu, ale náročnému povolaniu. Nemožno vynechať nepedagogických pracovníkov, ktorí vo veľkej miere pomohli pri výchove celých generácií. V roku 1991 sa zo štvortiednej materskej školy stala , pre nedostatok detí, jednotriedka. Prepustili sa nadstavové učiteľky . Mnohé našli uplatnenie v iných materských školách, ale veľa muselo začať vykonávať aj iné profesie. Od 1. júla 2002 zamestnávateľom materskej školy je Obec Rudina.Starostom obce je v súčasnosti Ing. Anna Mičianová. Na počesť 60 -teho výročia prvej zmienky o detskej opatrovni a 40 -teho výročia prevádzky materskej školy v súčasnej budove od 1. marca 2007 nesie naša materská školy názov

                                                             N E Z Á B U D K A

Prítomnosť materskej školy

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno - emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripraveje na život v súlade s individuálnymi a vekovými osobnosťami detí ( § 28 ods.1 zákona NR SR č. 254/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní - školský zákon ) .

Telef.kontakt: 041/4214 553, 0905 136 391

Pedagogickí zamestnanci : Riaditeľ:   Mgr. Iveta Bilíková

Pedagogický zamestnanci : 

Mgr. Iveta Bilíková, Zuzana Brodňanová, Mgr. Kristína Kotianová, Jana Kravecová, Mgr. Marika  Ondrúšková, Mgr. Monika Paršová, Gabriela Vladárová, Mgr. Alžbeta Zakopčanová
Nepedagogický zamestnanci:

Upratovačky : Miroslava Vojteková, Bc. Jana Jancová

Vedúca ŠJ : Mária Halúsková 

Kuchárky : Marta Matejková, Viera Kocifajová

Činnosť materskej školy

Materská škola: ihrisko

Materská škola - Nezábudka žije bohatým spoločenským životom. Veľa podujatí pripravuje v spolupráci s rodičmi detí. O poriadaných akciách vedie pani učiteľka Brodňanová záznamy v " Katalógu akcií " . Tieto sú doplnené fotografiami detí .

 

 

                          Oznámenie o prijímaní detí do Materskej školy v Rudine

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa na našej materskej škokle uskutoční prijímanie detí na nový školský rok 2017/2018:

Čas a miesto konania prijímania detí do MŠ: od       do         v budove materskej školy. Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, fotokópiu zravotnej kartičky poistenca.

Do materskej školy sa prijímajú deti s dodatočnou odloženou školskou dochádzkou, s odloženou školskou dochádzkou, predškolského veku-budúci prváci, vo veku od 2-5 rokov s nástupom od 2.9.2019, z iných miest a obcí, ak je voľné miesto, 2-ročné deti, ak je voľné miesto a ak dieťa ovláda hygienické návyky.

 Organizácia školy na školský rok 2020/2021

Počet zapísaných detí  73: 


Trieda   počet zapísaných detí   veková štruktúra   učiteľ predprim. vzdelávania MŠ Rudina 

1.                   18                           2-3 ročné                Mgr. Monika Paršová - triedny učiteľ

                                                                                   Mgr. Alžbeta Zákopčanová

2.                   19                           3-4 ročné                 Zuzana Brodňanová - triedny učiteľ

                                                                                   Mgr. Marika Ondrúšková 

3.                   14                           4-5 ročné                Mgr. Iveta Bilíková  - triedny učiteľ

                                                                                     Gabriela Vladárová

4.                   22                           5-6 ročné                  Jana Kravecová - triedny učiteľ

                                                                                    Mgr. Kristína Kotianová