Matrika

Do obvodu matričného úradu patria obce Rudina, Rudinka, Rudinská.

Úradné dni:
Pondelok: 7.00 – 15.30 hod.
Streda: 7.00 – 16.30 hod.
Piatok: 7.00 – 11.15 hod.

Obedňajšia prestávka: 11.30 – 12.00 hod.

V prípade matričnej udalosti: úmrtie -  Vám doklady vybavíme každý deň.

Matrikárka: Miroslava Ščambová

č.t. 041/4214506

Informácie pre občanov

Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa osoba narodila. Narodenie je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode, alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon.
Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Legislatíva:
Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
Vyhláška č. 302/1994MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zák. NR SR o matrikách v platnom znení
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Lehota na vybavenie:
Do 5 dní od oznámenia a predložení dokladov.

Poplatok:
Bez poplatku

Rodičia, ak nie sú zosobášení môžu na matričnom úrade urobiť súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva k dieťaťu. Ten, kto robí súhlasné vyhlásenie pred matričným úradom, musí byť dospelý a spôsobilý na právne úkony. /V opačnom prípade robí toto vyhlásenie pred súdom/.
Ak sa robí súhlasné vyhlásenie k nenarodenému, ale už počatému dieťaťu, súčasťou vyhlásenia je aj dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa.

Legislatíva:
Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
Vyhláška č. 302/1994 MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách v platnom znení
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Dokumenty na predloženie:
Občiansky preukaz matky a otca
Rodné listy matky a otca
Rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

Lehota na vybavenie:
Po predložení dokladov na počkanie.

Poplatok:
Bez poplatku

UZATVORENIE MANŽELSTVA V POSOBNOSTI MATRIČNÉHO ÚRADU RUDINA

Sobášna miestnosť: zasadačka obecného úradu

Sobášne dni: štvrtok a sobota

Sobášnymi dňami nie sú nedele, štátne a cirkevné sviatky

Sobášne hodiny: štvrtok od 8.00 hod. do 15.30 hod. /bezplatne/                                                                               sobota od 12.00 hod. do 16.00 hod. /bezplatne/

Sobáš mimo určených dní, hodín alebo na inom vhodnom mieste je možný za správny 
poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien 
a doplnkov, položka 18. Pri posudzovaní iného vhodného miesta na uzavretie manželstva 
matričný úrad vychádza z kritérií: vážnosť, verejnosť, slobodné rozhodnutie, slávnostný 
spôsob vykonania obradu. 

Obaja žiadatelia sa dostavia na matričný úrad, v sídle ktorého aspoň jeden má trvalý pobyt za účelom podania žiadosti o uzavretie manželstva. Uzatvorenie manželstva sa vykonáva pred orgánom štátu, alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Obe formy uzatvorenia manželstva sú právoplatné. Po uzavretí manželstva matrika vydá sobášny list a zapíše manželstvo do matriky.
Na odôvodnenú žiadosť snúbencov, môže povoliť miestne príslušný matričný úrad vykonanie obradu pred iným matričným úradom.

Doklady na predloženie:
Slobodní: občianske preukazy a rodné listy
Rozvedení: občianske preukazy a rodné listy, právoplatné rozhodnutie o rozvode predchádzajúceho manželstva 
Vdovci: občianske preukazy a rodné listy, úmrtný list bývalého manžela/manželky
Maloletí: občianske preukazy a rodné listy, právoplatné súdne rozhodnutie o povolení maloletému uzavrieť manželstvo
Cudzinec: Osobne najneskôr 14 dní pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť:
     - rodný list
     - doklad o štátnom občianstve 
     - doklad o pobyte 
     - potvrdenie o osobnom stave 
     - úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca 
     - právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
     - doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Uvedené doklady musia byť opatrené predpísaným overením,/ apostille, superlegalizácia/ aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Doklady vydané v zahraničí sú platné 6 mesiacov od dátumu vydania. 

Legislatíva:
Zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
Vyhláška MV SR č. 302/1994, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách 
zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení 

Lehota na vybavenie: 
Na počkanie, po predložení predpísaných dokladov.

Poplatok: 
podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Úradný výpis z matriky možno vydať žiadateľovi osobne, len ak preukáže svoju totožnosť, inak sa mu zasiela poštou do vlastných rúk. Vydať matričný doklad je možné len osobe, ktorej sa zápis týka, prípadne blízkym členom rodiny, pestúnom a opatrovníkom.

Legislatíva:
Zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
Vyhláška č. 302/1994 MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zák. NR SR o matrikách v platnom znení
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Doklady na predloženie:
Občiansky preukaz

Lehota na vybavenie:
Na počkanie

Poplatok:
podľa zák. č. 145/1995 o správnych poplatkoch v platnom znení

Zápis do osobitnej matriky sa vykonáva na základe oznámenia po predložení cudzozemských verejných listín a zápisnice vyhotovenej matričným úradom. Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisuje:
- narodenie dieťaťa v cudzine 
- uzatvorenie manželstva v cudzine
- úmrtie občana v cudzine 

Tieto udalosti nahlási občan na príslušnej matrike podľa miesta trvalého pobytu. Matrika spíše zápisnicu a zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín. Listiny vydané úradmi v cudzine musia mať príslušné overenia a preklad súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.

Legislatíva:
Zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
Vyhláška č. 302/1994 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v platnom znení
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Dokumenty na predloženie:
Rodný list 
Sobášny list 
Úmrtný list 
Občiansky preukaz žiadateľa
Ostatné /po dohovore s matrikárkou/

Lehota na vybavenie:
do 3 mesiacov od podania žiadosti

Poplatok:
bez poplatku

Matričný úrad vykonáva v matrike dodatočné záznamy o zmene alebo doplnení už zapísaných záznamov, na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi. 

Legislatíva:
Zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
Vyhláška č. 302/1994 MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zák. NR SR o matrikách v platnom znení
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Potrebné dokumenty: 
Verejné listiny

Lehota na vybavenie:
Do 30 dní

Poplatok:
Bez poplatku

Rozvedený manžel, ktorý prijal pri uzavretí manželstva priezvisko druhého manžela ako spoločné, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva oznámiť matričnému úradu, v ktorom bolo manželstvo zapísané, že opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva. O tom, že sa oznámenie o opätovnom prijatí predošlého priezviska vzalo na vedomie vydá matričný úrad potvrdenie. 

Legislatíva:
Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
Vyhláška č. 302/1994 MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zák. NR SR o matrikách v platnom znení
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Dokumenty na predloženie:
Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (tlačivo) 
Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva 
Rodný list 
Sobášny list 
Občiansky preukaz 

K zápisu do knihy úmrtí je príslušný ten matričný úrad, v obvode ktorého osoba zomrela, alebo bola nájdená. /Rudina, Rudinka, Rudinská/ 
Zápis sa uskutoční na základe listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár v štyroch vyhotoveniach.
Matričný úrad zapíše úmrtie do matriky, vydá úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

Legislatíva:
Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách  v platnom znení
Vyhláška č. 302/1994 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v platnom znení
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Potrebné dokumenty na predloženie:
List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
Občiansky preukaz zomrelého
Rodný list zomrelého
Sobášny list zomrelého
Ak vybavuje úmrtný list pohrebná služba je potrebné splnomocnenie od vybavovateľa pohrebu s jeho osobnými údajmi.

Lehota na vybavenie:
Po predložení potrebných dokladov  do 5 dní.

Poplatok:
bez poplatku

Oznamujeme občanom, že od 1.10.2015 bol spustený centrálny informačný systém matrík.  Na základe uvedeného na Matričnom úrade v Rudine Vám vyhotovíme rodné, sobášne i úmrtne listy z iných matričných úradov (to znamená, že nemusíte cestovať do mesta, resp. obce, kde sa Vám narodilo dieťa, alebo ste mali sobáš, alebo Vám zomrela blízka osoba). V prípade bližších informácií sa kontaktuje:

Telefón: 041/421 4506                                                        e-mail: matrika@rudina.sk