Dokumenty obce

Názov dokumentu Typ dokumentu Dokument na stiahnutie
Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis o vykonaní inventarizácie.pdf
Vnútorný predpis cestovné náhrady Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis cestovné náhrady.pdf
Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis na vedenie pokladnice.pdf
Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva.pdf
Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov.pdf
Vnútorný predpis pre tvorbu a používanie rezerv Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis pre tvorbu rezerv.pdf
Vnútorný predpis o finančnej kontrole Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis o finančnej kontrole.pdf
Poriadok odmeňovania Interné smernice PDF icon Poriadok odmeňovania.pdf
Vnútorný predpis pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis pre zostavenie konsolidovanej úz.pdf
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rudina Interné smernice PDF icon Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami.pdf
Zápisnica z 33. zasadnutia OZ zo dňa 1.3.2018 Rudina Uznesenia OZ PDF icon 33. zápisnica OZ 1.3.2018.pdf
Zápisnica z 32. zasadnutia OZ zo dňa 19.1.2018 Rudina Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 32. zasadnutia OZ.pdf
Organizačný poriadok MŠ Rudina Platné poriadky PDF icon Organizačný poriadok MŠ Rudina.pdf
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA OBCE na roky 2015-2020 Ostatné dokumenty PDF icon rudina_phsr.pdf
Zápisnica z 31. zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2017 Rudina Uznesenia OZ PDF icon 31.zápisnica OZ 15.12.2017.pdf
ROZPOČET OBCE RUDINA na rok 2018 Ostatné dokumenty PDF icon ROZPOČET OBCE RUDINA rok 2018.pdf
VZN obce Rudina č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Platné VZN PDF icon VZN obce Rudina o miestnom poplatku za TKO.pdf
Zápisnica z MZ OZ zo dňa 23.11.2017 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z MZ 23.11.2017.pdf
Zápisnica z 30. zasadnutia OZ zo dňa 20.10.2017 Rudina Uznesenia OZ PDF icon 30. zápisnica z OZ 20.10.2017.pdf
VZN č. 1/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Rudina Platné VZN PDF icon VZN 012017.pdf

Stránky

Subscribe to Dokumenty obce