Klub dôchodcov

Vznik

Organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vznikla dňa 10.augusta 2007 ako Klub dôchodcov v Rudine, na podnet predsedníčky Okresného výboru Jednoty dôchodcov Slovenska, pani Nadeždy Behúňovej a starostu obce Rudina, p. Lukáša Guzmu. Na zakladajúcom stretnutí bolo prítomných 18 seniorov.

Výbor

predseda
Emília   Macková
tajomník
Anna Kubíková
hospodár
Ing. Pavol Ďurec
členovia
Lýdia Škulcová
Viera Šutáková
revízna komisia
Rudolf Piesecký
Vincencia Bačová

Pre činnosť Klubu dôchodcov starosta obce dal k dispozícii zasadaciu miestnosť v Muštárni.

Klub prijal Stanovy a rámcový program činnosti, ktorý je zameraný na:

  • oblasť zdravotná
  • ušľachtilé využívanie voľného času
  • spoločné podujatia so zväzom záhradkárov, ako účasť na zájazde výstavy AGROKOMPLEX Nitra
  • priama účasť na výstave ovocia a zeleniny v obci

Činnosť

Členské schôdze majú zábavnú formu. Spev, scénky, vtipy, v spomienkach sa vracajú do rokov mladosti a bývalé pracoviská. Pozornosť venujú životným jubileám a spoločenským udalostiam. Brigádnickou činnosťou dbajú o životné prostredie v obci, úprava okolia vlastných domov, verejných priestranstiev. Vysadili tuje pri materskej škole a višne pri potoku.

Financovanie

  • členské príspevky
  • dotácie z OV JD: 500,- Sk
  • obecný úrad v r. 2008: 5000,- Sk
  • obecný úrad v r. 2009: 235,- €

Klub je otvorenou organizáciou. Každý po dovŕšení dôchodcovského veku sa môže stať jeho členom.